Akty prawne, na podstawie których ustala się prawo do świadczeń rodzinnych oraz przepisy wykonawcze można znaleźć tu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-swiadczenia-rodzinne

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  • zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a (na podstawie nieobowiązkowych uchwał podejmowanych przez gminy);
  • świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b (na podstawie nieobowiązkowych uchwał podejmowanych przez gminy);
  • świadczenie rodzicielskie;
  • zasiłek pielęgnacyjny;
  • świadczenie pielęgnacyjne;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1) świadczenia rodzicielskiego lub
2) świadczenia pielęgnacyjnego lub
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

 

 

Wzory wniosków o świadczenia znajdują się poniżej: