ZASIŁEK RODZINNY

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek nie przysługuje jeśli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 4. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Kryterium uprawniające do pobierania świadczenia wynosi:

 • 674,00 zł na osobę w rodzinie;
 • 764,00 zł – w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium dochodowego sprawdza się możliwość przyznania zasiłku na zasadzie tzw. “złotówki za złotówkę”. W przypadku ustalenia wysokości zasiłku do wypłaty w kwocie równej lub niższej niż 20 zł miesięcznie świadczenia nie wypłaca się.

Dochód ustala się w oparciu o bazowy rok podatkowy – aktualnie 2018, chyba, że w momencie składania wniosku źródła dochodu są inne lub nie ma ich wcale. W tej sytuacji mowa jest o dochodach utraconych i uzyskanych.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.
Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka : 

 • prawo do świadczenia przysługuje w okresie 12 m-cy od momentu urodzenia dziecka lub jego przysposobienia;
 • przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu; pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną;
 • dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka;
 • jest to świadczenie jednorazowe;
 • wysokość świadczenia to 1000 zł.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 1. przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
 • 24 miesięcy kalendarzowych;
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności .

2. wysokości świadczenia za pełen miesiąc wynosi 400 zł miesięcznie;

3. w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

 

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

 1. przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

2. wysokość dodatku wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

 • przysługuje rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • wysokość wynosi 95 zł miesięcznie na dziecko.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 • przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 • przysługuje w związku z:
   dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko;
   zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko.

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

 • przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego;
 • jest to świadczenie jednorazowe;
 • wysokość wynosi 100 zł na dziecko.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Przysługuje

 1. jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

Dochód ustala się w oparciu o bazowy rok podatkowy – aktualnie 2018, chyba, że w momencie składania wniosku źródła dochodu są inne lub nie ma ich wcale. W tej sytuacji mowa jest o dochodach utraconych i uzyskanych.

Kryterium uprawniające do pobierania świadczenia wynosi: 1922 zł na osobę.

Świadczenie wynosi 1000 zł na jedno dziecko.

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

przysługuje osobom, które urodziły albo przysposobiły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, czyli między innymi:

–  osobom bezrobotnym,
– studentom,
– rolnikom,
– osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
– osobom zatrudnionym lub prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał:

 • zasiłek macierzyński lub
 • uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

 

Kryterium dochodowe nie obwiązuje.

Świadczenie wynosi 1000 zł za pełen miesiąc.

 

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Przysługuje on:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat;
 4. a także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny w przypadku osób pełnoletnich wypłacany jest pod warunkiem, że osoby te nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego w ZUS lub KRUS.

 

Kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Zasiłek wynosi 215,84 .

 

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 • przysługuje matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka,

jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,  albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Zasiłek wynosi 1830 .

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

przysługuje:

 • osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zobowiązanymi do alimentacji są: krewni w linii prostej (dziecko – rodzic – dziadkowie), rodzeństwo, małżonkowie oraz byli małżonkowie, strony stosunku przysposobienia, powinowaci (jeden z małżonków względem dziecka drugiego małżonka, pasierb, pasierbica, ojczym, macocha) oraz ojciec nie będący mężem matki dziecka w stosunku do tej matki.

Kryterium uprawniające do pobierania świadczenia wynosi:  764,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

 

Dochód ustala się w oparciu o bazowy rok podatkowy – aktualnie 2018, chyba, że w momencie składania wniosku źródła dochodu są inne lub nie ma ich wcale. W tej sytuacji mowa jest o dochodach utraconych i uzyskanych.