Akty prawne, na podstawie których ustala się prawo do świadczeń alimentacyjnych oraz przepisy wykonawcze można znaleźć tu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-fundusz-alimentacyjny

 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Fundusz alimentacyjny przysługuje:

  • obywatelom polskim;
  • cudzoziemcom – jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
    – przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
    długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa
    w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399),
    – przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

którzy mają zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z sądu lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 800,00 zł [od 1.października 2020r – 900,00zł]
Maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia alimentacyjnego wynosi 500,00 zł miesięcznie.

Świadczenia przysługują osobom uprawnionym, jeżeli zamieszkują one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Bezskuteczna egzekucja to taka, w wyniku której komornik nie wyegzekwował od dłużnika alimentacyjnego całości należności z tytułu zasądzonych świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy. Jest ona bezskuteczna do czasu, gdy komornik nie wyegzekwuje od dłużnika całości bieżących i zaległych alimentów.

Dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, wobec której egzekucja jest bezskuteczna.

Organem właściwym dłużnika jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Organem właściwym wierzyciela (osoby uprawnionej, której przysługują zasądzone świadczenia lub w przypadku osób niepełnoletnich – jego przedstawiciela ustawowego) jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.