Fundusz alimentacyjny przysługuje

 • osobom, które mają zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z sądu lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 800,00 zł.

Bezskuteczność egzekucji oznacza:

 • egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo
 • postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;
 • niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
  a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej:

 1. do ukończenia 18 roku życia;
 2. do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
 3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.