Komunikat: Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II

Data rozpoczęcia projektu: 2020-03-01
Data zakończenia projektu: 2023-02-28

Projekt jest kontynuacją wcześniejszej, I edycji, która realizowana była w latach 2017-2020. Przewiduje również nowe formy wsparcia specjalistycznego.

Celem głównym II edycji jest objęcie wsparciem 2405 osób, w tym minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie 03.20-02.23.

Projekt realizowany jest w zakresie:

  • utrzymania 25 etatów asystentów rodziny i utworzenie nowego 1 etatu dla asystenta rodziny;
  • utrzymania 5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
  • utrzymania 2 etatów psychologa, 1 etatu pedagoga, 1 etatu psychoedukatora i 1/16 etatu mediatora
  • angaż 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych;
  • przeprowadzenia szkoleń i superwizji, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego;
  • przeprowadzenia minimum 23 897 godzin usług specjalistycznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne, psychiatryczne, psychoedukacyjne);
  • usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (psycholog, diagnoza FAS, terapia uzależnień, diagnoza psycho-fizyczna, usługi dla dzieci z problemami zdrowotnymi i in);
  • utrzymania usług 2 rodzin wspierających i utworzenie 1 nowej rodziny wspierającej.

Realizacja wskazanych powyżej zadań przyczyni się do wzrostu liczby os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które skorzystają z usług społecznych.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Miasto Poznań. Pozostali biorący udział w projekcie to: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Oborniki, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Swarzędz, Śrem, Tarnowo Podgórne oraz Powiat Poznański mieszczące się na obszarze MOF Poznania. Partnerzy współpracują na każdym etapie tworzenia i realizacji projektu. Każdy partner posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi. Partnerstwo tworzy możliwość korzystania z doświadczeń i zasobów wszystkich podmiotów je tworzących, w tym organizacji pozarządowej.

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.