Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi obecnie 22,90 zł.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze:

Zgodnie z uchwała Nr XXIX/146/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

 • Dla osób samotnych i samotnie gospodarujących wynosi:
Dochód na osobę w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego
w %
Dochód na osobę w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego
w zł.
Wysokość odpłatności od kosztu usługi
w %
do 100 % do 701,00 bezpłatnie
powyżej 101% do 125% od 708,01 do 876,25 5%
powyżej 126% do 150% od 883,26 do 1051,50 10%
powyżej 151% do 175% od 1058,51 do 1226,75 15%
powyżej 176% do 200% od 1233,76 do 1402,00 20%
powyżej 201% do 250% od 1409,01 do 1752,50 25%
powyżej 251% do 300% od 1759,51 do 2103,00 40%
powyżej 301% do 325% od 2110,01 do 2278,25 70%
powyżej 326% od 2285,26 100%

 

 • Dla osób w rodzinie wynosi:
Dochód na osobę w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego
w %
Dochód na osobę w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego
w zł.
Wysokość odpłatności od kosztu usługi w %
do 100 % 528,00 bezpłatnie
powyżej 101% do 125% od 533,28 do 660,00 5%
powyżej 126% do 150% od 665,28 do 792,00 10%
powyżej 151% do 175% od 797,28 do 924,00 15%
powyżej 176% do 200% od 926,28 do 1056,00 20%
powyżej 201% do 250% od 1061,28 do 1320,00 25%
powyżej 251% do 300% od 1325,28 do 1584,00 40%
powyżej 301% do 325% od 1589,28 do 1716,00 70%
powyżej 326% od 1721,28 100%

 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym w zakresie:

 1. uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 2. pielęgnacji – jako wspieranie procesu leczenia,
 3. rehabilitacji fizycznej i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.),
 4. pomoc mieszkaniowa, w tym:
 5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

 

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze

uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U z 2005 r., Nr 189, poz. 1598) i ustala się ją zgodnie z niżej przedstawionymi tabelami:

 • Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą:
Dochód na osobę w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego
w %.
Dochód na osobę w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego
w zł.
Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę
do  100% do 701,00 nieodpłatnie
powyżej 101% do 132,5%  od 708,01 do 928,83 1,5 %
powyżej 132,5% do 165%  od 928,83 do 1156,65 3 %
powyżej 165% do 187,5%  od 1156,65 do 1314,38 5%
powyżej 187,5% do 220% od 1314,38 do 1542,20 7 %
powyżej 220% do 237,5% od 1542,20 do 166488 11 %
powyżej 237,5% do 255%  od 1664,88 do 1787,55 15 %
powyżej 255% do 265%  od 1787,55 do 1857,65 22,5 %
powyżej 265% do 275% od 1857,65 do 1980,33 30 %
powyżej 275% do 282,5% od 1980,33 do 1980,33 45 %
powyżej 282,5% do 290% od 1980,33 do 2032,90 60 %
powyżej 290% do 310%  od 2032,90 do 2173,10 75 %
powyżej 310% do 330% od 2173,10 do 2313,30 90 %
powyżej 330% od 2313,30 100 %

 

 • Przedziały dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:
Dochód na osobę w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego
w %.
Dochód na osobę w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego
w zł.
do 100% do 528 nieodpłatnie
powyżej 100% do 132,5% od 528 do 699,60 3,5 %
powyżej 132,5% do 165% od 699,60 do 871,20 7 %
powyżej 165% do 187,50% od 871,20 do 990,00 11 %
powyżej 187,5% do 220% od 990,00 do 1161,60 15 %
powyżej 220% do 237,5% od 1161,60 do 1254,00 20 %
powyżej 237,5% do 255% od 1254,00 do 1346,40 25 %
powyżej 255% do 265% od 1346,40 do 1399,20 32,5 %
powyżej 265% do 275% od 1399,20 do 1452,00 40 %
powyżej 275% do 282,5% od 1452,00 do 1491,60 55 %
powyżej 282,5% do 290% od 1491,60 do 1531,20 70 %
powyżej 290% do 310% od 1531,20 do  1636,80 85 %
powyżej 310% do 330% od 1636,80 do 1742,40 100 %
powyżej 330% od 1742,40 100 %

 

 

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej) może się ubiegać  o skierowania do domu pomocy społecznej.

Osobę w/wym kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

 

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie.

 

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.