Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Kryterium dochodowe:

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
  175% kwoty najniższej emerytury, która wynosi 1200 zł w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2100 zł)
  oraz 125% tej kwoty (tj. 1500 zł) w gospodarstwie wieloosobowych obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania;
 • zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 • świadczenia wychowawczego;
 • świadczenia uzupełniającego.

 

Kryterium metrażowe:

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym. Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.

Powierzchnia normatywna.
Liczba osób zamieszkujących w lokalu.
Powierzchnia normatywna.

Maksymalna powierzchnia normatywna kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

 • 1 osoba • 35 m2 • 45,5 m2
 • 2 osoby • 40 m2 • 52,0 m2
 • 3 osoby • 45 m2 • 58,5 m2
 • 4 osoby • 55 m2 • 71,5 m2
 • 5 osób • 65 m2 • 84,5 m2
 • 6 osób • 70 m2 • 91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 24,00 zł.

 

Wydatki

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego , są to:

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • opłaty za energię cieplną , wodę , odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • ubezpieczenia,
 • opłaty od nieruchomością,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłaty za gaz przewodowy.

 

Nie stanowią wydatków:

 • ubezpieczenia,
 • opłaty od nieruchomością,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłaty za gaz przewodowy,
 • opłaty za energię elektryczną.