KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO:

Jednoczesne:

  • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego,
  • posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
  • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO:

  • 11,29 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 15,68 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 18,81 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.